WELCOME MGA ALSMATES SA ATING ESSAY WRITING LESSON

Para sa mga karagdagang tips...

MGA ALS GAMES

All study and no play makes ALS a dull boy! Ha, ha! So sa bahaging ito gusto nating mag-feature ng mga classroom games na puwedeng gamitin ng mga IMs at ALS teachers sa kanilang mga klase upang sa ganon ay maging masaya ang kanilang presentasyon at mag-enjoy din ang mga ALS learners. Puwede rin itong gamitin ng mga guro sa paaralang pormal para mas maging motivated at excited ang mga estudyanteng mag-aral. Kaya halina at samahan kami upang ipakilala ang mga larong ito.


NAME GAMEAng larong ito ay tinawag kong "Name Game". Ang larong ito ay ginagamitan ng kumot kung saan ang mga manlalaro ay dalawang grupo na natatabingan ng kumot sa gitna nila. Tig-isa sa magkabilang grupo ang pupunta sa unahan malapit sa kumot upang maglaro. Itataas ng dalawang tao ang kumot upang matabingan ang magkabilang panig. Kapag ibinaba ang kumot na tumatabing sa magkabilang grupo, ang dalawang manlalaro ay mag-uunahang sabihin ang pangalan ng kalaro sa kabila. Ang mauuna makakapagsabi ng pangalan ng kanyang katunggali ang siyang makakakuha ng puntos para sa kanilang grupo. Uulit-ulitin ito habang nagsasalitan ang miyembro ng magkabilang grupo na maglaro.

Kapag hindi handa ang klase at siyempre wala namang dala-dalang kumot sa paaralan o sa learning center, maaaring baguhin ang mga hakbang sa paglalaro nito. Tatayo ang magkabilang grupo sa isang linya na magkatalikod. Ang guro ang siyang magbibigay ng hundyat kung kailan dapat magharapan ang dalawang magkatunggali. Narito ang larawan para mas lalong maintindihan kung paano ito gagawin sa klase.Habang nakalinyang magkatalikod, maaaring magpalit-palitan ang mga kasapi sa grupo, o kaya mag-reshuffle ng position. Kapag handa na sila, isisigaw ngayon ng guro ang mga salitang panghudyat. Halimbawa, maaaring "Name Game, GO!". Kapag narinig ito ng mga manlalaro, dali-dali silang maghaharapan at ang dalawang magkaharap ang siyang magsasabi sa pangalan ng kanyang katunggali. Kung sino ang naunang makakapagsabi ng wastong pangalan ng katunggali ay magkakaroon ng puntos para sa kanilang grupo.

Tunay na masaya ito sapagkat mag-uunahan ang magkatunggali na isigaw ang pangalan nila. Minsan, nauutal o kaya hindi naaalala ng manlalaro ang pangalan ng kanyang kalaro, kaya naman nagdudulot ito ng katatawanan sa mga kasapi ng grupo at ng mga nanunuod. Oh tara, Name Game na!

You should register first to login.
Register Login

ALS LESSONS

ALS GAMES